HTML tagy

Tu nájdeš HTML tagy zoradené podľa abecedy.

Tag Význam tagu Párový tag?
  poznámka áno
!doctype specifikace DTD nie
a odkaz, hyperlink, záložka áno
abbr ustálený výraz áno
acronym zkratka áno
address adresa áno
applet Java aplet áno
area oblast v klikacej mape nie
b tučné písmo áno
base základ odkazov nie
basefont základní font nie
bgsound zvuk na pozadí áno
big zvetšenie písma áno
blink blikanie písma áno
blockquote citacie áno
body telo stránky + definícia pozadí áno
br riadkový zlom nie
button tlačítko ano
caption hlavička tabulky ano
center vycentrovanie ano
cite citacia ano
code výpis kódu ano
col ovplivnenie stlpca tabulky nie
colgroup skupina sloupcov tabulky nie
dd definicia termínu ano
del zmazaný obsah ano
dfn novo použitý termín ano
dir zvláštný druh zoznamu ano
div oddiel ano
dl zoznam definic ano
dt definovaný termín ano
em zvýraznění (kurzíva) ano
embed objekt s plužinou asi
fieldset skupina polí ano
font písmo ano
form formulár ano
frame rám nie
frameset skupina rámov ano
h1 nadpis 1. úrovne ano
h2 nadpis 2 úrovne ano
h3 nadpis 3. úrovne ano
h4 nadpis 4. úrovne ano
h5 nadpis 5. úrovne ano
h6 nadpis 6. úrovne ano
head hlavička stránky ano
hr vodorovná čára nie
html začiatok HTML dokumentu ano
i kurzíva ano
iframe vložený rám ano
img obrázok nie
input vstupné pole nie
ins pridaný text ano
kbd vstup z klávesnice ano
label popis pole ano
layer hladina, vrstva ano
legend popis pole ano
li položka seznamu nepovinne
link nezobrazovaný odkaz ano
map klikací mapa ano
marquee běžící text ano
menu typ seznamu ano
meta informace o dokumentu nie
multicol stlpcová úprava ano
nobr nezalamovať obsah ano
noembed alternativa k embed ano
noframes alternativa rámov ano
noscript alternativa ke skriptu ano
object objekt ano
ol číslovaný zoznam ano
optgroup skupina volieb ano
option volba nie
p odstavec nepovinne
param parametry objektu nie
pre predformátovaný text ano
q citace ano
s preškrtnutý text ano
samp ukážka výstupu ano
script skript, program ano
select výberové pole ano
small zmenšenie textu ano
spacer prázdné miesto nie
span úsek textu ano
strike preškrtnutý text ano
strong zvýrazněnie (tučně) ano
style zápis CSS stylu ano
sub dolní index ano
sup horní index ano
table tabulka ano
tbody telo tabulky ano
td bunka tabulky nepovinne
textarea velké vstupné pole ano
tfoot patička tabulky ano
th hlavičková bunka tabulky nepovinne
thead hlavička tabulky ano
title titulek stránky ano
tr riadok tabulky nepovinne
tt teletype ano
u podtrženie textu ano
ul odrážkový zoznam ano
var formátování promenné ano